17 มี.ค. 60 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพร้อมคณะกรรมการหลักสูตร ตามด้วย คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาในแผนกวิชา ช่างเชื่อม ช่างยนต์และช่างไฟฟ้า กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดยการนำของ ผอ.ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา พร้อมด้วยคณะครูที่จัดทำหลักสูตรจากวิทยาลัยสารพัดช่าง ณ ห้องประชุมนาคราช โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม