คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนจิตอาสาจำนวน 30 คนร่วมกับชุมชนทำกระทงเล็ก เพื่อจำหน่ายที่วัดใหญ่บางปลากด