วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พศ. 2559 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 / 2559 ทั้งนี้เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองได้ทราบรวมถึงนโยบายการพัฒนาโรงเรียนต่อไปในอนาคตอันใกล้จาก ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง ในนามของโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลาของท่านเพื่อมาร่วมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้….