วันที่ 31 มีนาคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณพรชัย สวาทยานนท์ ประธานกรรมการสถานศึกษาและคุณวันชัย ใจเที่ยง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม