ครูเกษียณอายุราชการทั้งสี่ท่านเข้าอำลาคุณวิชัย สวาทยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องในโอกาสอำลาชีวิตราชการ