ประมวลภาพการรับใบประกาศนียบัตรของนักเรียนระดับชั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณพรชัย สวาทยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคุณวันชัย ใจเที่ยง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร….คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม