ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
**************************
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา จึงขอเชิญทุกท่านได้ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ตามกำลังศรัทธา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญบุญในครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ภิญโญยิ่งด้วยทรัพย์นับอนันต์ ทุกประการเทอญ
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – คณะผู้มีจิตศรัทธาพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เวลา ๑๐.๐๐ น. – พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๔๙ น. – พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เวลา ๑๐.๕๕ น. – พิธีมอบโล่ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุน
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เลขที่ ๑๖๘ หมู่ ๓ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐
โทร ๐-๒๔๒๕-๐๕๕๐ , ๐-๒๔๒๕-๘๑๓๕ http://www.pomnaka.ac.th