โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
(รับสมัคร นักเรียน ม.1และ ม.4ใหม่ปีการศึกษา2560)
ม.1 รับจำนวน 460 คน
ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน
ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียน ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 คน
ห้องเรียนทั่วไปจำนวน 400 คน
ม.4 รับจำนวน 400 คน
ห้องเรียนเตรียม แพทย์ เภสัช วิทย์และคณิต
ห้องเรียนเตรียม วิศวะ สถาปัตย์
ห้องเรียนเตรียม นิเทศ วารสาร อักษรศาสตร์
ห้องเรียนเตรียม นิติ รัฐศาสตร์
ห้องเรียนเตรียม บริหารธุระกิจ และการจัดการ
ห้องเรียนเตรียม ช่างอุตสาหกรรม
..
ติดต่อรับใบสมัคร(ฟรี) 12 ม.ค-24 ก.พ 60
รับสมัคร 20-24 ก.พ 60
ติดต่อสอบถามโทร 02-425-0550