Select Page

Category: ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารอื่นๆ

แผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง+Log-Book แบบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์สั้นดี เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง๘ปรับดี ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ โปรแกรม SPSS สำหรับการอบรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เอกสารประกอบการอบรม SPSS วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตารางสอน 1/2560 ตารางเรียน...

Read More
  • 1
  • 2

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์

ตรวจสอบเวลาเรียน

บันทึกข้อมูลสารสนเทศฯ

Pomnaka Chanel

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง