วิสัยทัศน์และทิศทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560-2562

วิสัยทัศน์ สร้างอนาคตที่ดีกว่าพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ เน้น Active Learning พันธกิจ พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเป้าหมายและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active Learning) ให้มีความเป็นเลิศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เป้าประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพอย่างเหมาะสม เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเป้าหมายและความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพอย่างเหมาะสม เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ในทุกมิติ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนาการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน...

Read More