วิสัยทัศน์และทิศทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560-2562

วิสัยทัศน์ สร้างอนาคตที่ดีกว่าพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ เน้น Active Learning พันธกิจ พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเป้าหมายและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active Learning)...

Read More