การติดตามการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 Onsite

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564โรงเรียนเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ครูและบุคลากร เข้ารับการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ