ประชุมครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาที่สอง)

ประชุมครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สอง) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สอง)จังหวัดสมุทรปราการ วันพุธที่22สิงหาคม2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์