ศึกษาดูงานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/3 (แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์) ศึกษาดูงานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม