วิสัยทัศน์และทิศทางการจัดการศึกษาปีการศึกษา2560-2562

วิสัยทัศน์

สร้างอนาคตที่ดีกว่าพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ เน้น Active Learning

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างเป้าหมายและเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
 2. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Active Learning) ให้มีความเป็นเลิศ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพอย่างเหมาะสม
 2. เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ
 4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์

 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเป้าหมายและความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพอย่างเหมาะสม
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ในทุกมิติ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ปลูกฝังให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
 6. พัฒนาการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 7. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา