วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)
 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลแห่งศตวรรษที่ 21

 

พันธกิจ (Mission)

1.
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่
21 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

4.
พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลและการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

      5.
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ

 

เป้าประสงค์
(
Goal)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.
โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานสากลและมุ่งสู่อาชีพ

4.
ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

 

ค่านิยม POMNAKA

          P =
Partnership  
มีส่วนร่วมในการทำงาน

          O = Open-Minded
ยอมรับฟังความคิดเห็น

          M = Moral     มีคุณธรรม
จริยธรรม

          N = Next       พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

          A = Awareness มีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง

          K = Knowledge
management
มีการจัดการความรู้

A = Aim         มีเป้าหมายความสำเร็จร่วมกัน

 

สมรรถนะหลักของสถานศึกษา

1.
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความต้องการและความถนัดทางอาชีพ
และเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

2.
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21

 

อัตลักษณ์    เรียนตามถนัด
ปฏิบัติได้จริง

เอกลักษณ์   สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้สู่อาชีพ

คำขวัญ                    “ เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา

คติพจน์                     มุ่งมั่น ขยัน อดทน
ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
 

ปรัชญา (Philosophy)   “ สุวิชาโน  ภวํ โหติ ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ ”

 

 

 

 

 

 

 

    สีประจำโรงเรียน      “ฟ้า-ขาว              

               สีฟ้า หมายถึง ปัญญา

               สีขาว หมายถึง ความดี   

     อักษรย่อของโรงเรียน         ป.ว. 

          ป       ย่อมาจาก       ป้อมนาคราช

          ว       ย่อมาจาก         วิทยาคม (2522 – 2524 )

 

                                          สาทยานนท์ (2524 – ปัจจุบัน)