การศึกษา

 ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาเอก : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์