รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ต้องมามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หมายเหตุ แต่ละห้องเรียนมีกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียด