โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้จัดดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ด้วยการใช้คะแนนความประพฤติเป็นเกณฑ์การพิจารณาแก้ไขความประพฤตินักเรียนที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก และดำเนินการจัดค่ายเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์สำหรับแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ถูกหักคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม