วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยการนำของดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ(Professional Learning Community : PLC) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม