กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566

ณ ค่ายลูกเสือทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี และวันที่ 11 มกราคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี