กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566

ณ ค่ายลูกเสือทุ่งเก้าทัพแคมป์ จ.กาญจนบุรี