ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 เข้ารับโล่เกียรติยศแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการสหวิทยาเขตป้อมปราการ

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
นางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ นำ ครูเรณุกา วุฒิสาร และ ครูพวงเพชร ทิฆะชน ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 เข้ารับโล่เกียรติยศแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการสหวิทยาเขตป้อมปราการ ณ หอประชุม โรงเรียนวัดทรงธรรม