นิเทศติดตามแผนการสอนอาชีพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืันฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

>>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม <<<