ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์เปิด-ปิดโรงเรียนใน-นอกระบบทุกสังกัด สป.

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ครูและบุคลากร เข้ารับการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์เปิด-ปิดโรงเรียนใน-นอกระบบทุกสังกัด จังหวัดสมุทรปราการ ประเภทไป-กลับ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ