พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยกลุ่มงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องลงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี