ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ศึกษาดูงานประชาธิปไตยและทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งและสยามอะเมซิ่งพาร์คสวนสยาม ทะเลกรุงเทพ