ผู้เขียน: SansaneeAdmin

นักเรียนแผนการเรียนแพทย์ เภสัช และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์”

วันอังคารที่ 23 มีนา…