SansaneeAdmin

การรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ดำเนินการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564โดยมี นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ กล่าวต้อนรับ ทักทายและชี้แจงผู้ปกครองโดยวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ระดับชั้น ม.1 ช่วงเช้า ห้องสอบที่ 1 – ห้องสอบที่ 9 และช่วงบ่าย ห้องสอบที่ 10 – ห้องสอบที่ 17วันอาทิตย์ 30 พฤษภาคม 2564 ระดับชั้น ม.4 ช่วงเช้า ม.4/1 – ม.4/4 และช่วงบ่าย ม.4/5 – ม.4/10ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ >>>https://photos.app.goo.gl/vrApYXhM3Tuqh8rT6

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องมามอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หมายเหตุ แต่ละแผนการเรียนมีกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียด

หมายเหตุ …นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแผนการเรียนให้ติดต่อครูสายสุนีย์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เบอร์โทร 081-256-4295

รับมอบแอลกอฮอล์

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัท ไบโอแล็ป จำกัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ทัศนศึกษาแผนเตรียมนิเทศศาสตร์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานที่คณะสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานีดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/dS7fuiKMjG9yPFsYA

นิเทศศาสตร์สัญจร

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์สัญจร”การถ่ายภาพด้วยกล้องDSLR และการแต่งภาพเบื้องต้น” ให้กับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ ป้อมผีเสื้อสมุทร ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>> https://photos.app.goo.gl/oiPHaZrom2iFnopJ6

กิจกรรมอำลาครูย้ายกลับภูมิลำเนา

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564กิจกรรมอำลาครูย้ายกลับภูมิลำเนาครูสิรินทรา บุญประโคม ครูกลุ่มสาระการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ย้ายกลับภูมิลำเนาจังหวัดเลยครูอำพร พลเพ็ง ครูกลุ่มสาระการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายกลับภูมิลำเนาจังหวัดชลบุรี ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

ทัศนศึกษาแผนการเรียนเตรียมธุรกิจค้าปลีก

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมธุรกิจค้าปลีก ทัศนศึกษาและค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ณ สยามอะเมซิ่งปาร์ค สวนสยาม ทะเลกรุงเทพดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/HUyepXfdFHFfkbLK9

ทัศนศึกษาแผนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสยามอะเมซิ่งปาร์ค สวนสยาม ทะเลกรุงเทพดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/pEtayEFJGu2u4WuEA

ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ (Gifted & SEP)

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(SEP) ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานีดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่https://photos.app.goo.gl/w4m22TZubBm6wRdB9

นักเรียนแผนการเรียนแพทย์ เภสัช และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์”

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนแผนการเรียนแพทย์ เภสัช และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์” ณ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ