อบรมเพิ่มทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเพิ่มสมรรถนะด้านสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์-ธุรกิจ (ม.4/6,ม.5/6,ม.6/6) โดย วิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระตอมเกล้าธนบุรี ณ ห้อง COM 1 , COM 2 และ COM 5
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/1HFvzuSgytfgWp2T8