แสดงความยินดีครูบรรจุใหม่

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และรองผู้อำนวยการฯทั้ง 3 ท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูบรรจุใหม่ทั้ง 8 คน
1) นางสาววราวรรณ ขันประกอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2) นายอภิชาติ ใจนวล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3) นางสาวเสาวลักษณ์ เชื้อหอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4) นางสาวนัตติยา กิติยะ ครุกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5) นางสาวปวีณา ปรือทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6) นางสาวจิราภรณ์ แสงหล้า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) นายเอกฉัตร สุดกังวาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8) นางสาวฐิตารีย์ ภูวนารถศรัณญา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์
ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่