โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ขอแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมดังต่อไปนี้1. สรุปผังที่นั่งสอบ2. แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียน3. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 3.1 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบจากอินเทอร์เน็ต 3.2 บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวของรัฐ 3.3 ผลตรวจชุด APK ที่สถานพยาบาลรับรองมาให้พร้อม 3.4 ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า และยางลบดินสอเท่านั้น4. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบในการเข้าสอบ5. โรงเรียนมีอาหารจำหน่ายที่บริเวณโรงอาหาร

กิจกรรมของเรา