ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 168 หมู่ 3 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณีย์ 10290  มีพื้นที่ทั้งหมด 29 ไร่ 83 ตารางวา โดยคณะกรรมการสภาตำบลเป็นผู้ริเริ่มขอให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นปี พ.ศ.2522 ก่อตั้งโรงเรียน”ป้อมนาคราชวิทยาคม” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 โดยมีนายสันติ คงทน เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน แต่เนื่องจากมีนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากกว่า 2 ห้องเรียน จึงต้อง ขออนุมัติรับนักเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน รวม 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนในปีแรกทั้งสิ้น 138 คน  ครู-อาจารย์จำนวน 6 คน ปี พ.ศ.2524 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์” เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2524