แสดงความยินดี การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ปลาย

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง  (93.10 คะแนน)…
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
ประกอบไปด้วย
1. นางสาวช่อเพชร แสไพศาล ม.5/1 
2. นายธัญวัฒน์ โคตรสมบัติ ม.5/1 
3. นางสาวสิรภัทร เต่าทอง ม.5/1 
ผึกซ้อมโดย นางสาววลัยภร ตันบุตร และนางสาวอมรรัตน์ สุดพุ่ม คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อำนวยการฝึกซ้อมโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์