M1-2565

สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสมุทรปราการ