ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 168 หมู่ 3 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการรหัสไปรษณีย์ 10290  มีพื้นที่ทั้งหมด 29 ไร่ 83 ตารางวา โดยคณะกรรมการสภาตำบลเป็นผู้ริเริ่มขอให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นปี พ.ศ.2522 ก่อตั้งโรงเรียน”ป้อมนาคราชวิทยาคม” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 โดยมีนายสันติ คงทน เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน แต่เนื่องจากมีนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มากกว่า 2 ห้องเรียน จึงต้อง ขออนุมัติรับนักเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน รวม 3 ห้องเรียน รวมนักเรียนในปีแรกทั้งสิ้น 138 คน  ครู-อาจารย์จำนวน 6 คน ปี พ.ศ.2524 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์” เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2524

ประวัติป้อมนาคราช

     ชื่อแหล่ง                                 ป้อมนาคราชและปีกกาพับสมุทร
     ที่ตั้ง                                        หมู่ที่ 3   ตำบลปากคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

     พิกัดภูมิศาสตร์                       รุ้ง  13  องศา  ลิปดา  23  ฟิลิปดา  ตะวันออก  แวง  100   องศา  33  ลิปดา               52     ฟิลิปดา
ตะวันออก
      เส้นทางเข้าสู่แหล่ง             ถนนสุขสวัสดิ์ตะวันตก  ห่างจากแยกพระสมุทรเจดีย์  ประมาณ  2  กิโลเมตร  ไปทางอำเภอพระประแดง

สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สภาพภูมิศาสตร์                     ที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
แหล่งน้ำ                                  แม่น้ำเจ้าพระยา

ประวัติ       

ในสมัยพระสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นที่ ตำบลปากน้ำ  ในปี  พ.ศ.2362     โดยใช้เวลาสร้าง  3  ปี  และได้จัดสร้างป้อมปราการขึ้นทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำถึง  6  ป้อม  คือ  ป้อมประโคนชัย  ป้อมนารายณ์ ปราบศึกษา ป้อมปราการ  ป้อมกายสิทธิ์  ป้อมนาคราช  และป้อมผีเสื้อสมุทร  ส่วนป้อมพับสมุทรสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3  เป็นป้อมปีกกา  สร้างต่อจากป้อมนาคราชเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2  ป้อมนาคราช  เป็นป้อมก่ออิฐถือปูน  มีกำแพง  2  ชั้น  คิดว่าเดิมคงใช้เก็บดินปืน  มีที่เข้ายามแต่ละจุดเชื่อมต่อกับกำแพง  กำแพงพังไปเป็นส่วนใหญ่  มีศาลเก่า  ปัจจุบันพัง  เหลือเป็นเนินอิฐ  เป็นแห่ง ๆ ที่ทรัพย์สินฯ กระทรวงการคลัง