%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

dsc_3425                                          dsc_3439                                      dsc_5667

นางกฤติยา เกษแก้ว                                           นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต                                    นายอภิชัย สุรเสน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล งบประมาณ               รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                          รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
และบริหารทั่วไป