uncategorized

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลืิกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ

ตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง : นักเรียนทุกคนที่สมัครสอบ มาสอบมาตามวันเวลาที่กำหนด

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องมามอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หมายเหตุ แต่ละแผนการเรียนมีกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียด

หมายเหตุ …นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแผนการเรียนให้ติดต่อครูสายสุนีย์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เบอร์โทร 081-256-4295