Select Page

หมวดหมู่: uncategorized

B1.4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน  O41...

Read More

A3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24...

Read More

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรพจน์ สิงหราช

ดาวน์โหลดเอกสาร

Pomnaka Chanel

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook โรงเรียน


ม.ราชภัฏสวนสุนันทา