ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 + ผังห้องสอบ (ทั้งหมด 17 ห้องสอบ)

หมายเหตุ 1. สอบวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 2. นักเรียนควรมาถึงเวลา 8.30 น. 3. อย่าลืม! 1. บัตรประชาชน 2. ใบสมัคร 3. เอกสารมอบตัวที่ยังไม่ได้ส่ง****กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียด***