SansaneeAdmin

ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ศึกษาดูงานประชาธิปไตยและทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งและสยามอะเมซิ่งพาร์คสวนสยาม ทะเลกรุงเทพ

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารทั่วไป(กิจการนักเรียน) จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมนักเรียน โดยนายอภินันท์ แก้วงาม ประธานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและปลอกแขนสัญลักษณ์ประธานนักเรียนให้กับนางสาวกองทอง เชื่อมทอง ประธานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยในปีนี้มีการปรับรูปแบบเป็นการเลือกตั้งแบบออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

แผนพัฒนาการศึกษา

รายงานโครงการ/กิจกรรม

  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2566
  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2562