งานนโยบายและแผน

แผนพัฒนาการศึกษา

รายงานโครงการ/กิจกรรม

  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2566
  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
  • รายงานโครงการกิจกรรม ปีการศึกษา 2562