ตารางสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง : นักเรียนทุกคนที่สมัครสอบ มาสอบมาตามวันเวลาที่กำหนด