รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องมามอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หมายเหตุ แต่ละแผนการเรียนมีกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียด

หมายเหตุ …นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแผนการเรียนให้ติดต่อครูสายสุนีย์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เบอร์โทร 081-256-4295

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ต้องมามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 หมายเหตุ แต่ละห้องเรียนมีกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียด