การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาปี 2559 โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม