ค่ายปั้นฝันวันเป็นแพทย์

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ครูสุขุม หาญนอก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์ เภสัชและวิทยาศาสตร์ เข้าค่ายปั้นฝันวันเป็นแพทย์ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1PNcYck9M2svRVVpwahobyBrp3eCDMwuB?fbclid=IwAR0JyDc-mMDz9pqPYRfpu10k8OJ8JzJyAU29_kh9Jm2iUXStXwAwv96_fIA