นักเรียนแผนการเรียนแพทย์ เภสัช และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์”

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนแผนการเรียนแพทย์ เภสัช และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาทักษะปฏิบัติด้านเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์” ณ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ