ประเมินห้องMEP

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต6 การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม