จำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นจำนวน (คน)
ม. 1302
ม. 2361
ม. 3330
ม. 4336
ม. 5229
ม. 6237
รวม1,795