จำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นจำนวน (คน)
ม. 1272
ม. 2339
ม. 3303
ม. 4327
ม. 5272
ม. 6308
รวม1,821