ผลการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ “ด้วยรักษ์และเมตตา”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน ๓ คน โดยประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

ระดับอายุ ๑๓-๑๘ ปี ได้รับรางวัลจำนวน ๒ รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทานและเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวกรรณิการ์ กฤษณากาฬ ชื่อผลงาน “เงาสะท้อนแห่งชีวิต” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓

รางวัลชมเชย จำนวน ๘ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่

นางสาวพัชณี ลิธิเทศน์ ชื่อผลงาน “รักของแม่” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔

ผลงานของผู้ได้รับรางวัล และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จะนำมาจัดแสดง ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

คุณครูผู้ฝึกซ้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นายมงคล คำแปง ,นางสาวพรพิมล สนั่นดัง ,นางสาวฐิตารีย์ ภูวนาถศรัณญา

อำนวยการฝึกซ้อม : นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์