ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารอื่นๆ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบสรุปโครงการปี2561
แบบบูรณาการ(วิชาการ)
แบบสรุปโครงการปี2560
quality-500950_640
ผนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง+Log-Book
quality-500950_640แบบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

quality-500950_640เกณฑ์การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์สั้นดี

quality-500950_640เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง๘ปรับดี

quality-500950_640ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

quality-500950_640โปรแกรม SPSS สำหรับการอบรมวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

quality-500950_640เอกสารประกอบการอบรม SPSS วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
quality-500950_640ตารางสอน 1/2560
quality-500950_640ตารางเรียน 1/2560